Контакт.

Нашата контакт страна
Академска книга

Скопје 1000 Македонија
бул. Даме Груев 5
Телефонски број: +389 2 3125 510
Мобилен Телефонски број: +389 78 469 852
Е-пошта: nino@trajcev.com
Веб Страна: http://www.akademskakniga.mk